نمایش یک نتیجه

مفتول آرماتور بندی

مفتول آرماتور بندی مفتول آرماتوربندی با نام تجاری مفتول پخته شده مفتولی هست که از حرارت دیدن مفتول های سخت