نمایش یک نتیجه

سیم خاردار

سیم خاردار سیم خاردار از دو رشته  به هم تابیده‌شده‌است. نوع گالوانیزه های سیم خاردار گالوانیزه گرم می باشد. قطر